Stadgar

1.§ Föreningens firma är Företagsutbildarna i Hälsingland ek. för.

2.§ Styrelsen har sitt säte i Hudiksvalls kommun.

3.§ Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

4.§ Utbildningar skall företrädesvis genomföras i Företagsutbildarnas verksamhetsområde eller där det ur deltagarsynpunkt är mest fördelaktigt.

5.§ Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla tjänster som hjälper företagen att marknadsanpassa sin kompetens. Detta sker genom att samordna och stödja företagens behov av kompetenshöjande åtgärder för anställda. Företagsutbildarna skall både tillgodose behoven av högre och lägre utbildning för den enskilde på företagen. Föreningens medlemmar kan begagna sig av föreningens tjänster i form av gemensamma inköp av kompetensutveckling, samordning av utbildningsinsatser samt kartläggning av behov och andra tjänster som är till gagn för medlemmarnas kompetensutvecklingsarbete.

6.§ Insatsen i föreningen är 2000 kr per medlemsföretag, med 6 eller fler tillsvidareanställda. För företag med 1-5 tillsvidareanställda är insatsen 500 kr per medlemsföretag. Insatsen är begränsad till en insats per medlemsföretag och betalas med kontanta medel. Med företag menas även kommun och landsting.

7.§ Serviceavgiften skall täcka löpande kostnader och gäller antal tillsvidareanställda. Ett medlemsföretag betalar för max 250 anställda och en koncern betalar för max 1000 anställda. Beloppet för serviceavgift beslutas på årsstämman

8.§ En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

9.§ Den medlem som efter sedvanliga påstötningar inte betalar sin serviceavgift skall uteslutas ur föreningen.


10.§ Medlemmarna (juridiska personer) får en röst i föreningen utifrån antalet anställda. Max antal röster per medlem är 8 röster.

11.§ Styrelsen skall bestå av en blandning av de medverkande medlemmarna så att både stora och små medlemmar representeras. Styrelsen skall även bestå av medlemmar från skilda verksamheter om det är möjligt.

12.§ Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelseledamöter väljs växelvis på två år. Styrelseordförande väljs på ett år samt revisor och revisorssuppleant på två år.

13.§ Kallelse till styrelsemöte skall vara meddelat minst två veckor i förväg.

14.§ Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av styrelsen är närvarande vid sammanträdet.

15.§ Föreningsstämman skall hållas senast 3 månader efter räkenskapsårets slut.

16.§ Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden sker via post eller mejl till varje medlem. Kallelse sker tidigast 4 veckor och senast 14 dagar före stämmodagen.

17.§ Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämmodagen.

18.§ Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen tycker att det behövs eller när någon av föreningens revisorer, alternativt en tiondel av medlemmarna, skriftligen begär det och i skrivelsen talar om varför. Kallelse till extra föreningsstämma skickas ut senast 14 dagar före stämmodagen. När revisorer eller medlemmar begär det så måste styrelsen kalla till extra stämma inom 14 dagar efter att begäran inkommit.

19.§ På föreningsstämman skall alltid följande punkter avhandlas:

• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande för stämman
• Val av sekreterare för stämman (vanligtvis föreningens sekreterare)
• Val av två justeringspersoner
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
• Styrelsens och revisorernas berättelser
• Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
• Beslut om fastställande av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• Ansvarsfrihet för styrelsen.
• Beslutande av utdelning till samhällsnytta
• Val av styrelse och styrelseordförande
• Val av revisorer
• Fråga om val av valberedning
• Rätt att teckna föreningens firma
• Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
• Fastställande av serviceavgift
• Övriga frågor

20.§ Inträde i föreningen sker genom undertecknande av föreningens medlemsavtal i kombination med firmatecknares namnteckning.

21.§ Utträde ur föreningen sker via uppsägning sex månader i förväg. Ingen får lämna föreningen förrän ett år efter inträdet.

22.§ Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

23.§ Föreningens firma tecknas av VD och ordförande tillsammans, eller ordförande med minst en styrelseledamot. Dessutom tecknas föreningens firma av VD beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

24.§ Eventuell vinst skall reinvesteras i föreningen eller fonderas, eller när det är ekonomiskt möjligt, stötta sådan verksamhet som syftar till att direkt eller indirekt främja medlemmarnas kompetens i samhällsnytta. Pengar som avsätts till detta ändamål skall fördelas till projekt inom Företagsutbildarnas verksamhetsområde. Styrelsen ansvarar för fördelningen av medel.

25.§ Styrelsen föreslår för årsstämman det belopp av vinsten man avser ska avsättas till samhällsnytta enligt 24§.

26.§ Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar och skulder delas lika mellan medlemmarna i förhållande till röstetal i föreningen.

27.§ Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Vid eventuell likvidation av föreningen skall tas via konsensusbeslut eller via majoritet för likvidation vid två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra föreningsstämman måste minst två tredjedelar av de röstande rösta för en likvidation.