Medarbetar- och utvecklingssamtal

Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal som en del väljer att kalla det är en viktig del i en organisations verksamhetsutveckling! Det syftar till att gemensamt definiera medarbetarens uppdrag och de förväntningar och krav som finns. Att föra dialog kring utveckling på både kort och lång sikt och inventera vilka behov av kompetensutveckling som finns.

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbets- / teamledare, HR-ansvariga, personalchefer, projektledare och specialister inom HR. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Inga direkta förkunskaper krävs.

Innehåll

I medarbetarsamtalet kan möjlighet ges att diskutera arbetssituationen och övriga behov. Man utvärderar året som har gått – hur väl har måluppfyllelse nåtts, vad har varit framgångsrikt – vad behöver justeras. Man ges chansen att på ett systematiskt och strukturerat sätt tydliggöra de individuella mål och inriktningar som medarbetaren har det kommande året.

Genom att genomföra medarbetarsamtal kontinuerligt får medarbetaren en förståelse för helheten, sin roll och hur de bidrar till organisationens resultat samt så skapas förutsättningar för delaktighet och engagemang!

Den här utbildningen blandar teori, praktik genom gruppövningar och erfarenhetsutbyten. Den kommer att ge handfasta tips och råd på hur man kan genomföra medarbetarsamtal på ett framgångsrikt sätt.

• Inledning och vikten av att ha strukturerade medarbetarsamtal
• Hur ett medarbetarsamtal kan vara uppbyggt
• Förberedelser inför medarbetarsamtalet
• Viktigt att tänka på i dialogen i medarbetarsamtalet
• Hur medarbetarsamtalet hänger ihop med andra processer inom personalområdet och hur det kan bidra till organisationens lönsamhet i stort

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått tankar och idéer på hur man skulle kunna arbeta med medarbetarsamtal i sin organisation och fått en förståelse hur viktigt det är för en organisations framgång och lönsamhet i stort.

Kursen kan även erbjudas i kortversion halvdag.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.