Smörjteknik i praktiken, steg 1

Idag beror 45-50 % av alla lagerhaverier på felaktig smörjning. Operatörer, mekaniker och smörjare kan spara stora belopp åt sina arbetsgivare genom att lära sig mer om smörjteknikens grunder och förstå sambandet mellan maskinelement och smörjmedel. Bättre underhåll minskar dessutom miljöpåverkan.

Kursen riktar sig till dig som är erfaren smörjare, arbetsledare eller underhållsansvarig.

Målgrupp

Erfarna smörjare, arbetsledare, underhållsansvariga.

Kursen syftar till att ge kunskaper i smörjteknikens grunder samt minska förbrukningen av oljor i en tid då oljeresursen är stadigt minskande. Effektivare smörjteknik leder även till sänkta kostnader för företagen och minskad miljöpåverkan. Kursen ger en bra helhetsbild av samarbetet mellan maskinelement och smörjmedel.

Innehåll

Introduktion:
• Förbättringsområden inom smörjunderhållet
• Historik - råoljans väg från marken till färdigt smörjmedel

Tribologi:
• Varför smörjning?
• Slitagetyper, maskinelementen, smörjtillstånd, egenskaper och lambdavärde

Oljor och fett:
• Tillverkningssätt, beståndsdelar och tekniska data
• Syntet eller mineral, för och nackdelar
• Fett - tillverkningssätt, beståndsdelar och tekniska data
• Fett - rätt typ, rätt mängd, rätt intervall och blandbarhet

Smörjmedlets påverkan - Miljö och hälsa:
• Föroreningar och reningsmetoder
• Vilka föroreningar möter vi?
• Reningsmetoder
• Analyser i tre nivåer
• Farligt respektive ofarligt
• Livsmedelsgodkända smörjmedel

Grupparbeten:
• Repetitionsfrågor och problemlösningar
• Hur bygger du upp en väl fungerande smörjverksamhet på hemmaplan?
• Erfarenhetsutbyte

Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss