Leanintroduktion för personal

Lean är en filosofi som bygger på ledningens och medarbetarnas engagemang för att ständigt utveckla och förbättra samtliga delar inom ett företag. Förutom engagemanget som kännetecknar ett Leanarbetssät är också enkelhet, struktur och visualitet ingredienser som ingår. Lean innebär att arbeta med värdehöjande aktiviteter och så långt som möjligt eliminera slöseri.

Målgrupp

All personal på företaget

Syftet med seminariet är att deltagarna ska få en ökad förståelse om vad Lean innebär. Företagen kan sedan, med de inhämtade kunskaperna, få ett bättre beslutsunderlag om huruvida de vill gå vidare med detta förändringsarbete, i vilken omfattning och på vilket sätt de ska genomföras.
Seminariumets längd är 3 timmar med möjlighet till diskussioner.

Innehåll

Begreppet Lean
- Bakgrund
- Principerna

Varför Lean?
- Vilka effekter får man med att arbete enligt Lean.

Arbeta enligt Lean
- Var börjar vi?
- Hur organiserar vi oss?
- Hur går vi vidare?

3 timmars introduktion

Omfattning

3 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss