Avtalsrätt

Varje affär är ett avtal. Upprättande av avtal inom affärslivet är en process bestående av flera olika moment, där bindande rättsregler kan göra sig gällande redan innan själva avtalet kommit till stånd. För dig som gör affärer finns en hel del att hålla reda på. Med grundläggande kunskaper i avtalsrätt kan du räta ut många frågetecken och undvika misstag och fel.

Målgrupp

Säljare, inköpare och andra personer vid företaget som upprättar och arbetar med avtal.

Att få en förståelse för juridiken kring avtal, avtalets utformning och villkor och hur det kan ha betydelse för ett eventuellt rättsligt efterspel efter avtalets ingående.

Innehåll

Allmän avtalsrätt och slutande av avtal

• Rättshandlingar, anbud och accept
• Lagenliga och avtalande formkrav
• Tolkning av avtal och andra rättshandlingar
• Letter of Intent, MoU och liknande dokument
• Förhandlingar

Avtals ändamål och avtalsvillkors ändamål

• Fördelning av mervärde
• Fördelning av risk
• Skapande av ordning

Fullmakter

• Firmateckningsrätt och fullmakter
• Befogenhet och behörighet
• Fullmäktigens skadeståndsansvar vid överskridande av behörighet eller befogenhet

Köp av varor och tjänster

• Skillnader och likheter mellan varor och tjänster
• Nationell och internationell handel
• Överlåtelse av företag, inkråm, och andra mindre vanliga avtalsobjekt
• Avlämnande och riskövergång, INCOTERMS 2010
• Parternas skyldigheter enligt avtal och lagstiftning
• Avtalsbrott och reklamation
• Påföljder vid avtalsbrott

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss