Ekonomi för icke-ekonomer

Allt fler får ekonomiskt ansvar i sitt arbete och att läsa en ekonomisk rapport eller ett bokslut kan vara problematiskt om man inte har tillräckliga kunskaper inom området. Idag är det viktigt att ha kontroll över kostnader och förstå vart vinsterna genereras. Den här kursen ger dig grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå företagsekonomiska samband, det ökar dina egna möjligheter att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet.

Kursen vänder sig både till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi men behöver ökade kunskaper i ämnet och till dig som är ekonomiassistent, redovisningsekonom eller liknande som vill få en ökad förståelse för helheten och hur de ekonomiska sambanden ser ut.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi, men behöver ökade kunskaper i ämnet. Du har eller ska få ett visst ekonomiskt ansvar och behöver kunskap i att läsa och förstå ekonomiska rapporter och bokslut eller vill bygga på dina ekonomiska kunskaper. Kursen vänder sig också till ekonomer, till exempel ekonomiassistenter och redovisningsekonomer, som vill få en ökad föreståelser för helheten och hur de ekonomiska sambanden ser ut

Utbildningen syftar till att lära sig tolka och analysera ekonomisk information och få en förståelse för de ekonomiska sambanden.
Utbildningen ger också deltagarna kunskap i att på ett bättre sätt kunna kommunicera med specialister inom ekonomiområdet.

Innehåll

• Ekonomiska begrepp och samband
Vi börjar med att gå igenom ekonomiska begrepp och samband. Vad innebär begreppsparen intäkter/kostnader och inbetalning/utbetalning och när uppstår de? Hur ser sambanden ut mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde?
• Ekonomiska flöden
Vi kommer att steg för steg följa ett exempelföretags löpande affärshändelser. Vi konterar dessa händelser och analyserar hur resultat- och balansräkningen påverkas. Vi går igenom vikten av en fungerande löpande redovisning. Desto bättre denna fungerar desto mindre arbete vid bokslutet.
• Ekonomiska rapporter
Hur ställs en resultat- och balansräkning upp och vilka poster ingår? Steg för steg går vi igenom uppbyggnaden av dessa rapporter och jämför med det egna företaget via den senaste årsredovisningen.
• Bokslutsarbete
Vi går igenom kvarstående aktiviteter för att upprätta ett komplett bokslut. Via ett antal övningsexempel lär vi oss förstå hur olika bokslutsaktiviteter påverkar företagets resultat- och balansräkning. Vi går igenom praktiska tips för att effektivisera bokslutsarbetet.
• Nyckeltal
Varför bör vi använda oss av nyckeltal och vilka nyckeltal finns det? Vi ser på hur ett antal finansiella nyckeltal är uppbyggda och vad de egentligen mäter. Vi utför nyckeltalsberäkningar på våra egna företag och analyserar.
• Produktkalkyl
Vi ser sambanden mellan pris och volym genom att stimulera pris- och volymförändringar. Vi upprättar en traditionell självkostnadskalkyl och identifierar vilka svårigheter det finns med modellen. Vi går igenom principerna för targetcosting och ABC- kalkylering.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.