Arbete På Väg, nivå 1-2

En grundläggande utbildning som alla inom "Arbete på väg" måste genomgå, oavsett vilken arbetsuppgift man har. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen. Du som arbetar på vägen har eget ansvar att kunna visa upp kompetensbevis för din utbildningsnivå direkt på arbetsplatsen och din arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en kopia på detta. Dessa regler för "Arbete på väg" gäller som grund för både Trafikverket och Kommuner. Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK/TRVR Apv.

Målgrupp

Alla som arbetar på och vid väg. Gäller såväl statliga, kommunala och enskilda vägar.
Alla som i något avseende har ett ansvar för en vägarbetsplats.
Nivå 1: För dig som arbetar med vägarbete eller liknande, underhåll, byggande eller drift.
Nivå 2: För dig som förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon. Gäller för både registrerade och oregistrerade fordon och maskiner. Innefattar även arbetsredskap som används inom ett avstängt område där det finns annan fordonstrafik.

Deltagarna erhåller grundläggande kunskap om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker ska förebyggas. Vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Grundkunskaper som gäller alla som har vägen som arbetsplats.

Kursdeltagaren ska efter utbildningen:

• Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
• Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
• Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86). Utbildningen baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg.

Innehåll

• Allmänt om vägarbeten
• Grundläggande säkerhetskrav baserade på arbetsmiljölagen (AML), väglagstiftning och arbetsmiljöverkets föreskrifter
• Riskanalys, eget ansvar, egen riskebedömning
• Rättigheter, skyldigheter och ansvarsfördelning på vägarbetsplatsen
• V3-principen: Varna, Vägleda, Värna
• Personlig skyddsutrustning
• Skyddsanordningar
• Lyktor på fordon
• Vägmärken tillåtna på fordon och krav på storlek
• Arbete från arbetsplattform
• Definition på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
• Hastighet och krockvåld
• Trafikantbeteende
• Trafikverkets, trafikingenjörens, projektledarens och arbetsgivarens roll i objektet
• Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
• Regler för förare av väghållningsfordon
• Fordonsplacering på väg
• Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
• Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
• Arbetsmetoder
• Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
• Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.