Optiskt strålskydd - lasersäkerhet

Arbetsgivaren ska säkerställa att de arbetstagare som utsätts för risker på grund av artificiell optisk strålning på arbetsplatsen och deras företrädare i arbetsmiljöfrågor, får all nödvändig information och utbildning som behövs för arbetsuppgiften. Kursens syfte är att skapa förståelse för egenskaperna hos olika laserkällor, kunna riskbedöma, hantera och skapa säkra rutiner kring hantering av laserutrustning i industrin för att förebygga hälsorisker och säkerhetsrisker som kan uppstå vid exponering för artificiell optisk strålning under arbetet.

Målgrupp

Laseransvariga, användare/operatörer, skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer och arbetsledare m.fl.

Innehåll


- Standarder och föreskrifter – ex. AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning
- Grundläggande laserteori – definitioner, laserklassning, effekt, våglängd, exponeringstid
- Särskild person att övervaka laser i klass 3B och 4
- Exponeringens skadliga inverkan på hälsan och hur sådan ska rapporteras
- Exponeringsgränsvärden
- Riskområde, lasersäkerheten på arbetsplatsen, skyltning
- Riskbedömning och handlingsplaner
- Skyddsaspekter - korrekt användning av lämplig personlig skyddsutrustning
- Medicinska Kontroller
- Sanktionsavgifter

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss