Föreläsning - Hot och våld på arbetsplatsen

Hot och våld på arbetsplatsen, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och breder ut sig i många yrken. Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskadeanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Även andra yrkeskategorier där man möter människor i sin arbetsdag, tex socialförvaltning, skola, kommuner, handel, har nytta av kunskap i ämnet. Arbetsmiljöverket kraftsamlar nu mot hot och våld i arbetslivet och området är prioriterat inom Arbtesmiljöverkets tillsyn.

Målgrupp

Alla som möter människor i sitt arbete. Anpassas utifrån deltagarnas bakgrund och arbetssituation, samt vilken typ av hot och våld de möter i arbetet.

Innehåll

Hot och våld som arbetsmiljöproblem
o Vad säger forskningen?
o Vad säger lagen om hot och våld på arbetet?
o Utredning av risker; Rapportering, kartläggning, policys
o Riskbedömning utifrån arbetsmiljö
o Strukturerade evidensbaserade riskbedömningar på individnivå

Bakomliggande orsaker till hot och våld
o Varför använder vissa människor hot och våld?

Bemötande vid hot och våld
o Vad kan jag göra innan det händer?
o Vad gör jag när det händer?
o Hur kan jag påverka en hot- eller våldssituation?
o Nödvärnsrätt och ansvarsfrihet

Syfte
- att skapa en förståelse för orsaker till våld och hot
- att kunna minska förekomst och effekter av hot och våld i det dagliga arbetet
- att öka tryggheten hos deltagarna i sin arbetssituation
- att ge förslag på verktyg och idéer till fortsatt arbete med hot och våld på arbetsplatsen

Efter utbildningen ska deltagarna
- kunna identifiera några bakomliggande orsaker till hot och våld
- ha en handlingsberedskap för hot och våldssituationer på arbetet
- ha en förståelse för hur det egna agerandet påverkar hot och våldssituationer
- ha fått idéer kring vidareutveckling av arbetet med hot och våld på arbetsplatsen

Omfattning

4 timmar

Kontakt

För mer info kontakta oss: info@foretagsutbildarna.se