Integritetspolicy och användarvillkor

1. Integritetspolicy
2. Användarvillkor
3. Övrig allmän information


1. Integritetspolicy Företagsutbildarna

Inledning personuppgifter:
Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Företagsutbildarna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Företagsutbildarna behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Företagsutbildarna tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Företagsutbildarnas webbplatser:
Vanligtvis kan www.foretagsutbildarna.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Företagsutbildarna använder också så kallade "cookies" (kakor) – för mer information se nedan, stycke ”Cookies” – för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Kategorier av personuppgifter:
De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:
Deltagarinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna delta i en kurs hos oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, i vissa fall personuppgift, e-postadress och eventuellt val av kommunikationskanal.
Leverantörsinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli leverantör till oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. val av kommunikationskanal.

Ändamål och laglig grund för behandling:
Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande lagstiftning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden
fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:
- delta i en utbildning
- få en offert på ett erbjudande
- köpa en produkt/tjänst
- leverera medlemstjänster?

Med vårt
berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:
- för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
- för att skicka nyhetsbrev
- för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

Gallring:
Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.
Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år.

Säkerhet:
Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.
Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Företagsutbildarna på gdpr@foretagsutbildarna.se

2. ANVÄNDARVILLKOR

Kallelse:
Kallelse med uppgifter om bland annat kursens tid, plats och utbildare skickas till deltagare cirka fyra veckor före kursstart.

Pris- och betalningsvillkor:
Kurspris finns angivet på respektive kurstillfälle. Företagsutbildarnas priser på en kurs kan av olika skäl variera mellan tillfälle och plats. Betalning sker mot faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer lagstadgad moms.

Avbokningsvillkor:
En kursanmälan är bindande men går att avboka utan kostnad fram till fyra veckor före kursens startdatum. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Detta måste meddelas i förväg till Företagsutbildarna.

Om deltagare inte kommer till kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteras hela kursavgiften. Företagsutbildarna har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Villkoren följer utbildningsbranschens standard.

Kursintyg:
När kursintyg utfärdas görs det enbart till de deltagare som genomgått komplett kurs eller där kursledaren gör bedömningen att det är befogat trots att kursen inte är genomförd i sin helhet.

Reservation:
Vi reserverar oss för ändringar i pris och kursinnehåll.

3. ÖVRIG ALLMÄN INFORMATION

Cookies:
Företagsutbildarna använder cookies på sin webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för besökaren. De ger även statistik om användandet. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med person. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Företagsutbildarna kan då inte garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar till fullo.

Personuppgifter:
Genom att anmäla dig själv eller kollegor till utbildningar hos Företagsutbildarna godkänner du även att Företagsutbildarna får hantera de personuppgifter som lämnas i samband med anmälan eller intresseanmälan. Om du vill att dina personuppgifter ska tas bort meddelar du detta till Företagsutbildarna på info@foretagsutbildarna.se.