Riskhantering - Risk management

Hur identifierar, analyserar och värderar ni risker i er verksamhet? Riskhantering och riskbaserat tänkande blir allt viktigare för företag och organisationer, i vissa standarder är det ett krav. I kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001 efterfrågas systematiska arbetssätt för riskhantering och riskbaserat tänkande i processerna både på operativ och strategisk nivå. Standarden ISO 31000:2018 ger stöd för hur riskhantering kan utformas och anpassas för företagets och organisationernas behov. Standarden ISO 27001 ger riktlinjer för ledningssystem för informationssäkerhet I den här utbildningen får deltagaren kunskap om riskhantering och verktyg att arbeta vidare med riskhantering i sina egna organisationer.

Målgrupp

Kvalitets- och miljöchefer/samordnare. Ledningspersonal som arbetar med riskmanagement och övriga som vill veta mer om riskhantering och hur det kan tillämpas. ISO 9001 och 14001 bygger på ett riskbaserat tänkande och detta kan vara en kurs för att få lite mer kunskap om hur man kan jobba med riskhantering.�

Innehåll

Riskhantering och riskbaserat tänkande:
- Grunder i riskhantering: verksamhetsrisker och projektrisker
- Grunder i informationssäkerhet (ISO 27001)
- Principer för riskhantering (ISO 31000)
- Krav i ISO 9001 och ISO 14001

Riskhanteringsprocessen – riskbedömning
- Riskidentifiering,
- Riskanalys,
- Riskvärdering,
Metoder för riskbedömning (teori/övning)
- SWOT-analys
- Hot och sårbarhetsanalys, riskvärdering m.h.a. riskmatris
- Process FMEA-analys

Riskhanteringsprocessen – riskbehandling, åtgärder
- Riskeliminering, felsäkring,
- Förebyggande åtgärder,
- Korrigerande åtgärder, kontinuitetsplanering
- Riskacceptans, metoder för beräkning konsekvens och kostnad

Föreläsningsmaterial erhålls i samband med utbildning. OBS standarderna: ISO 9001, 14001, 27001 och 31000 ingår inte i kursen.�

Omfattning

En dag

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se