Integritetspolicy

Integritetspolicy Företagsutbildarna

Inledning personuppgifter:
Med “personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Företagsutbildarna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Företagsutbildarna behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Företagsutbildarna tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

 

Företagsutbildarnas webbplatser:
Vanligtvis kan www.foretagsutbildarna.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Företagsutbildarna använder också så kallade “cookies” (kakor) – för mer information se sidan ”Cookies”  för mer information.

 

Kategorier av personuppgifter:
De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:
Deltagarinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna delta i en kurs hos oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, i vissa fall personuppgift, e-postadress och eventuellt val av kommunikationskanal.
Leverantörsinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli leverantör till oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. val av kommunikationskanal.

 

Ändamål och laglig grund för behandling:
Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande lagstiftning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:
– delta i en utbildning
– få en offert på ett erbjudande
– köpa en produkt/tjänst
– leverera medlemstjänster?

 

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:
– för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
– för att skicka nyhetsbrev
– för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

Gallring:
Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.
Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år.

 

Säkerhet:
Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.
Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Företagsutbildarna på info@foretagsutbildarna.se

Information om GDPR för dig som deltar i projekt Omställning Gävleborg

Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter med stöd av Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är bland annat att skydda privatpersoner så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. Svenska ESF-rådet vill därför lämna följande information.

Läs mer om ESF och GDPR här

Rådgivning och tjänster

Våra utbildningsrådgivare kan kompetensutveckling. Vi har 20 års erfarenhet av att hjälpa företag med deras utbildningsbehov – alltid med kundnytta och service i fokus.

Ta del av det som är på gång!

Anmäl dig till våra utskick och få det senaste om kommande utbildningar och