Lönekartläggning och lönerevision

Lönekartläggning och lönerevision - vad säger lag och avtal och hur hänger arbetet med lönebildningen ihop?

Den här utbildningen blandar teori, praktik genom gruppövningar och erfarenhetsutbyten. Den kommer att ge handfasta tips och råd på hur man kan genomföra en lönekartläggning och lönerevision utifrån de krav som finns i lag och avtal och hur man kan integrera det arbetet med lönebildningen överlag i sin organisation.

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbets- / teamledare, HR-ansvariga, personalchefer, löneansvariga, projektledare och specialister inom HR. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Inga direkta förkunskaper krävs men någon förståelse för och erfarenhet av lönefrågor i en organisation är en fördel.

Innehåll

Diskrimineringslagen (2008:567) statuerar att alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Om arbetsgivaren har mer än tio anställda ska även arbetet med kartläggningen dokumenteras! Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Man ska se över vilka bestämmelser och praxis om löner som finns i organisationen, kartlägga medarbetarnas arbetsuppgifter, identifiera löneskillnader vid lika arbete och löneskillnader vid likvärdigt arbete. Och sedan ska man komma fram till om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Om ja, går dessa att förklara med könsneutrala argument eller behöver lönen justeras och föras upp i en handlingsplan för detta?

Del två av denna utbildning handlar om lönerevision. I de allra flesta kollektivavtal regleras vad arbetsgivare ska beakta när det gäller årlig revidering av medarbetares löner. Det som brukar beaktas är att det ska skapa förutsättningar för att attrahera och behålla medarbetare med rätt kunskap och erfarenhet för att verksamheten ska kunna uppnå de mål som har satts upp. Det ska även bidra till att medarbetarna motiveras till bra arbetsinsatser och stimulera till produktivitetsökning och ökad konkurrenskraft. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur den egna löneutvecklingen kan påverkas.

• Vad säger diskrimineringslagen gällande lönekartläggning
• Lönekartläggningen steg för steg
• Hur man kan använda lönekartläggningen i sitt arbete med lönebildningen i stort
• Lönerevisionens grundpelare
• Lönesamtal och lönesättande samtal
• Förberedelser och genomförande av en lönerevision<br><br>

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått klart för sig vilka krav som finns från lagstiftarens håll gällande lönekartläggning samt vad som är viktigt att tänka på vid genomförande av en lönerevision med praktiska tillvägagångssätt. Vidare ger utbildningen deltagarna tips på hur man kan använda arbetet med lönekartläggningen och lönerevisionen i ett större perspektiv för sin strategiska lönebildning i sin organisation och därmed främja och utveckla arbetet med att attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare!

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.