Ekonomi för ledare

Som ledare fattar du dagligen beslut som påverkar företagets lönsamhet och kassaflöde. Att som ledare vara medveten om vilka beslut och aktiviteter som leder till ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde är viktigt. Med rätt kunskap om de ekonomiska sambanden och hur de interagerar med varandra blir du en mycket bättre beslutsfattare i ekonomiska frågor.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller specialist och vill utveckla din förmåga att styra och följa upp verksamheten ur olika ekonomiska perspektiv.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller specialist och vill utveckla din förmåga att styra och följa upp verksamheten ur olika ekonomiska perspektiv.

Med ekonomiskt ansvar behöver du ha en god förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet. Att kunna läsa och dra slutsatser ur ekonomiska rapporter, att analysera verksamheten ur ett affärsinriktat perspektiv och styra efter rätt nyckeltal är värdefull kunskap för dig som chef. Utbildningen Ekonomi för ledare lär dig fatta bättre, snabbare och affärsmässigt riktiga beslut.

Innehåll

Utbildningen är praktiskt inriktad. Diskussioner och övningsuppgifter utgår från deltagarnas verklighet. Kursdeltagarna tar med sig företagets senaste årsredovisning som sedan används i utbildningen:

Ekonomiska begrepp och samband. Vi börjar med att gå igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Hur ser sambanden ut mellan: resultaträkning, balansräkning och kassaflöde?

Ekonomiska rapporter. Hur ställs en resultat- och balansräkning upp och vilka poster ingår? Steg för steg går vi igenom uppbyggnaden av dessa rapporter och jämför med det egna företaget via den senaste årsredovisningen.

Nyckeltalsanalys. Varför bör vi använda oss av nyckeltal? Vi ser på hur ett antal nyckeltal är uppbyggda och vad de egentligen mäter. Vi utför nyckeltalsberäkningar på våra egna företag och analyserar. Vi diskuterar hur du med hjälp av nyckeltal kan analysera och styra verksamheten bättre.

Kassaflödesanalys.
Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd? För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:

• Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Vi utför sedan en kassaflödesanalys på våra egna företag.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss