Byggarbetsmiljösamordnare P/U Grund/Uppdatering

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Den här utbildningen ger kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid en bygg- och anläggningsprojekt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är byggarbetsmiljösamordnare, byggprojektledare, projektör, platschef, arbetsledare eller som ska lämna uppgifter till BAS enligt byggföreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör.

Utbildningen genomförs som en grundutbildning, men med tanke på att berörda föreskrifter (AFS) från Arbetsmiljöverket har reviderats kan man som tidigare kursdeltagare med fördel delta som en form av repetition eller uppdatering.

Innehåll

Under utbildningen kommer du att få kunskaper för att kunna agera som en behörig BAS P/U för att skapa en säker arbetsmiljö för bygg och anläggningsarbete. Kravet på Byggarbetsmiljösamordnare kommer från ett krav i byggplatsdirektivet från EU kommissionen (från -92) där kravet ställs på Byggherren att utse en Bas P/U vid alla bygg och anläggnings arbetsplatser oavsett storlek.

Utbildningen ger en övergripande och grundläggande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och idéer för hur du praktiskt ska arbeta med och använda din kunskap i dina byggprojekt.
BAS P/U utbildningen motsvarar de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning och kompetens för en byggarbetsmiljösamordnare. Denna kompetens krävs vid alla former av bygg och anläggningsarbete oavsett storlek, farlighet eller antal entreprenörer på plats.

Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap och kompetens för en Byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U enligt kraven AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.


• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
• De Arbetsmiljöföreskrifter som en BAS P/U ska ha god kännedom om enligt AFS 1999:3 och AML.
• Ansvar och skyldigheter – Byggherre , entreprenör (arbetsgivaransvar) och byggarbetsmiljösamordnaren P/U
• Statistik över arbetsmiljöolyckor och sjukdomar i byggbranschen 2019
• Praktiska övningar som t. ex. att ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker fysiska risker och förebygger olycksfall, sjukdomar och belastningsskador på byggarbetsplats.
• Ansvar vid projektering och planering av byggarbetsplats (Bas P)
• Ansvar vid genomförandet av byggarbetsplats (Bas U)
• Samordningsansvar vid fast driftställe och gemensamt arbetsställe
• Skriftligt prov som ger behörighet vid godkänt resultat


Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss