Mentorprogrammet

Medarbetare som får chansen att utveckla sin kompetens genom personlig utveckling, bidrar i hög grad till att företag utvecklas. I detta Mentorprogram får adepter och mentorer, stora möjligheter att arbeta med sin personliga utveckling. Såväl adepter som mentorer får dessutom möjlighet att utveckla sina nätverk. Programmet är framtaget i samverkan mellan Företagsutbildarna, Örnsköldsviks Industrigrupp, Världsklass 2015 och lokala företag.

Målgrupp

Programmet vänder sig till anställda inom näringslivet och offentlig sektor som vill arbeta med sin personliga utveckling och stärkta sin kompetens inom ledarskap. Detta gäller för såväl adepter som mentorer. Ett viktigt syfte är också att skapa kontakter och bygga nätverk. Programmet ska även verka för jämställdhet och mångfald.

Innehåll

Intake-samtal: 24 augusti - 4 september
Uppstartsdagar för adepter (internat): 8-9 september
Introduktionsutbildning för mentorer och adepter: 13 oktober
Halvtidsuppföljning: 9 februari 2021
Seminarium för adepter: 23 mars 2021
Avslutning för mentorer och adepter: 25 maj 2021

Programtiden är ca 9 månader och rekommenderat intervall för träffar mellan adept och mentor är 3–4 veckor.

Metod
Företagen utser adepter samt ger förslag på personer från det egna företaget, som kan tänka sig att vara mentorer i programmet. En jämn könsfördelning av kvinnor och män eftersträvas. Det är önskvärt, men inget krav, att företaget bidrar med lika många mentorer som adepter. En styrgrupp bestående av företagsrepresentanter sköter matchningsprocessen och lämnar mentorförslag till adepterna.

Förväntningar
Som adept ska du vara aktiv och ta ansvar för att driva processen framåt. Det innebär att delta vid de planerade gemensamma träffarna, ta kontakt med och träffa din mentor regelbundet samt kommunicera med programledningen.
Som mentor ska du visa ett intresse för och avsätta tid för din adept, delta vid de gemensamma träffarna samt kommunicera med programledningen.
Som adeptens närmaste chef ska du delta i intake-samtalet och i övrigt stötta din medarbetare och visa intresse för dennes utveckling under programmet gång.

Omfattning

5 dagar

Kontakt

Vid frågor kontakta Jaana Kujala, 0660-24 70 80, jaana@foretagsutbildarna.se