Från massa till papper och kartong

Pappersbruket berör en mängd olika yrkesroller både internt och bland leverantörer. Det finns vinst med att se sin del i ett större perspektiv och att förstå hur hela processen fungerar i ett integrerat massa- och pappersbruk. Kan vi använda det för att erbjuda ännu bättre lösningar och tjänster både internt och externt?

Målgrupp

Personer som jobbar inom massa-, pappers- och kartongindustrin, främst personal utanför produktionen. Samt forskare, konsulter och leverantörer inom området.

Syftet med kursen är att deltagarna på ett pedagogiskt sätt ska få förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur de olika processavsnitten i produktionskedjan hänger samman. Deltagaren skall efter kursen kunna förstå och förklara tillverkningsprocessen.

Innehåll

• Översikt massatillverkning
- Sulfat eller sulfit? Vad är skillnaden?

• Ved och fiberråvara.
- Barr eller löv? Varför olika vedslag?
- Fibern, uppbyggnad och sammansättning.

• Fiberlinjen, genomgång av de olika processavsnitten.
- Renseriet. De olika delprocesserna.
- Sulfatkokning
- Kokvätskan
- Massarening
- Tvättning

• Fiberlinjen forts
- Syrgasdelignifiering
- Blekning

• Översikt papperstillverkning
- Olika typer av pappersprodukter
- Virapartiet
- Presspartiet
- Torkpartiet
- Vilka massor ska användas till
- Pappersmaskinens uppgift
- Mäldberedning

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss