SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling. Deltagarna ska också få kunskap om hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten, samt hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
• Uppgiftsfördelning och kunskaper
• Nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
• Rutiner, instruktioner och dokumentation
• Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
• Handlingsplan

Arbetsformer: Teori varvas med praktikfall, grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Det ger i sin tur en förståelse för hur man kan arbeta praktiskt med metodiken för ett systematiskt arbetsmiljöarbete: identifiera - bedöma - åtgärda.

För att du ska kunna ta del av utbildningen på ett bra sätt bör du ha faktakunskap om innehållet i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete i synnerhet och arbetsmiljöområdet i allmänhet. Dessa faktakunskaper kan du exempelvis ha fått genom en utbildning i BAM, Introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss