Ny förvaltningslag och ny kommunallag - vilka förändringar innebär det?

Under 2018 börjar både en ny kommunallag och en ny förvaltningslag att gälla. Båda lagarna påverkar hur ärenden i kommunerna ska handläggas såväl rättssäkert som effektivt.

Företagsutbildarna erbjuder denna föreläsning i halvdagsformat med Lars Bejstam, juris doktor och docent i förvaltningsrätt.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner som vill utveckla sina kunskaper på de nyheter inom förvaltningslagen och kommunallagen (i hänseende till ärendehanteringsfrågor) som träder i kraft under 2018.

Innehåll

Föreläsningen behandlar hur ett ärende uppkommer, hur det bereds och hur beslutsfattande sker. Särskild tonvikt läggs på de förändringar som de nya lagarna innebär. Bland dessa kan särskilt nämnas följande:

• En viktig förändring med den nya förvaltningslagen är att begreppet myndighetsutövning försvinner, men finns kvar i annan lagstiftning som t.ex. den nya kommunallagen, socialtjänstlagen och skollagen. Detta innebär att tillämpningen av förvaltningslagen underlättas, men inom vissa viktiga kommunala områden måste begreppet även fortsättningsvis beaktas.

• Något som i stället kan förväntas få större betydelse i framtiden är begreppet part. Avgörande för tillämpningen av många bestämmelser i förvaltningslagen är nämligen att det finns en enskild part.

• Reglerna om myndighetens egen rättelse och ändring av sina egna beslut har fått en delvis ny utformning i den nya förvaltningslagen, liksom vilka åtgärder en myndighet ska vidta när ett beslut överklagas.

• Den nya förvaltningslagen ställer högre krav på myndigheterna att i kontakter med enskilda använda tolk och att översätta handlingar.

• En annan nyhet är möjligheten för en enskild att initiera en dröjsmålstalan om ett ärende inte har avgjorts inom sex månader. I föreläsningen belyses vilka krav detta ställer på myndigheterna.

Utöver nyheterna i lagen behandlas andra viktiga rättssäkerhetsaspekter som reglerna om jäv, partsinsyn, kommunikation och motivering av beslut samt möjligheten att överklaga ett beslut.

Lars Bejstam är juris doktor och docent i förvaltningsrätt och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag och privatpersoner. Lars är också flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang och han är sedan ca 15 år redaktör och ansvarig utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Lars är särskilt intresserad av förvaltningsprocess, dvs. förfarandet i myndigheter och domstolar och förhållandet mellan myndigheter och enskilda, frågor om offentlighet och sekretess samt socialrättsliga frågor.

Omfattning

3 timmar och 30 minuter

Kontakt

Är du intresserad att gå på en öppen föresläsningar eller att arrangera den hos dig vänligen kontakta oss för mer information. Du hittar vår kontaktinformation under rubriken "Kontakt" i toppmenyn på vår webbplats.