Offentlighet och sekretess för kommunala förvaltningar och bolag

Offentlighetsprincipen, som har lång tradition i vårt land, garanterar medborgarnas insyn i den offentliga verksamheten och bidrar till kontroll av att myndigheterna inte missbrukar sin makt. Insynen i det offentligas verksamhet är dock inte utan begränsningar.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom eller med den offentliga sektorn.

Målgrupp

Reglerna om offentlighet och sekretess gäller för alla myndigheter och även för vissa andra verksamheter, t.ex. kommunala bolag och stiftelser. Det är väsentligt att dessa organ och de som är anställda där har grundläggande kunskap om vad som är en allmän handling, om sekretesslagstiftningen och om förfarandet vid utlämnande av uppgifter. Utbildningen riktar sig till tjänstemän och politiker.

Innehåll

Den så kallade offentlighetsprincipen, det vill säga reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen om allmänna handlingars offentlighet, har mycket stor betydelse för vårt demokratiska statsskick. Insynen i det offentligas verksamhet är dock inte utan begränsningar. Av hänsyn till såväl allmänna som enskilda intressen, anges i offentlighets- och sekretesslagen att sekretess gäller för en lång rad av uppgifter.

Utbildningen behandlar rätten till insyn i myndigheters verksamhet med tonvikt på vad som gäller om allmänna handlingar och om sekretess. Bland annat behandlas följande punkter:

• Vad är offentlighetsprincipen?
• När blir en handling en allmän handling?
• Vad gäller för pappersdokument respektive digitala handlingar? Vad gäller för handlingar som förvaras i ”molnet”?
• Hur sker registrering av allmänna handlingar?
• Vilka handlingar måste lämnas ut till enskilda respektive till andra myndigheter?
• Hur ska utlämnande av handlingar gå till?
• Grundläggande regler om sekretess – offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad
• När får en hemlig uppgift lämnas ut – sekretessbrytande regler?
• Vilket sekretesskydd har myndighetens personal?
• Hur överklagas ett beslut att inte lämna ut handling?

Lars Bejstam är juris doktor och docent i förvaltningsrätt och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett stort antal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag och privatpersoner. Lars är också flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang och han har under ca 15 år varit redaktör och ansvarig utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Lars är särskilt intresserad av förvaltningsprocess, dvs. förfarandet i myndigheter och domstolar och förhållandet mellan myndigheter och enskilda, frågor om offentlighet och sekretess, kommunalrätt samt utbildningsrättsliga och socialrättsliga frågor.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss