Medarbetarskap

Hur skapar ni en miljö där era medarbetare är motiverande och utvecklas tillsammans? Med hjälp av denna utbildning kan ni ta ett helhetsgrepp och involvera ledningsgrupp, chefer/ledare och medarbetare för att skapa samsyn och hållbara förhållningssätt kring medarbetarskap i er organisation.

Syftet är att implementera ledningens affärsplan och övergripande strategier till tydliga mål och riktlinjer av och för medarbetaren i den vardagliga verksamheten. Målet är att utveckla engagerade, ansvarstagande och stolta medarbetare som stärker företagets varumärke och konkurrenskraft.

Utbildningen vänder sig till dig som vill engagera både ledningsgrupp, chefer och medarbetare i arbetet med att befästa eller förbättra företagskulturen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare i organisationen. Alla behövs för att skapa och utveckla en bra företagskultur genom alla led. I detta upplägg vill vi att ledningsgrupp, chefer och medarbetare deltar. Vidare vet vi att de största utmaningarna och vinsterna uppnås om man lyckas öka samverkan i de viktigaste gränssnitten mellan olika personer, grupperingar och enheter.

Innehåll

Medarbetarutveckling bygger på att den är ordentligt förankrad i hela chefsorganisationen och genomdrivs i samspel mellan handledare och aktuella chefer. Av den anledningen börjar vi med med ledningen för att sedan implementera strategier, arbetsformer, värdegrund och önskad kultur ut till alla medarbetare.

Utvecklingsinsatsens olika steg

Steg 1 Ledningsgruppen 0,5-1 dag
• Utveckla en tydlig strategi för hur det framtida medarbetarskapet skall fungera och hur chef- och ledarskapet behöver utvecklas för att skapa och uppnå detta

Steg 2 Chefer / ledare 2 dagar
• Klargöra chefernas uppdrag i medarbetarprogrammet och deras behov av att stödja varandra
• Förankra målbilden av hur det framtida medarbetar- och ledarskapet fungerar
• Ta fram en gemensam plan över hur implementeringen av affärsplan, strategier och värdegrund ska gå till
• Respektive chef anpassar sedan planen till sin specifika situation på mellanliggande tid
• Chefer med stort behov av samverkan mellan sina enheter pratar ihop sig extra
• Gå igenom JP Kotters 8-stegsmodell för förändringsarbete så att alla förstår vilka utmaningar de kan komma att ställas inför

Steg 3 medarbetarna 2+1+1 dag
• Beroende på situation arbetar vi i olika formeringar men utgångspunkten ska vara samverkan över olika kritiska och organisatoriska gränssnitt och utveckling av medarbetarskapet i det egna arbetslaget
• Bearbeta företagets affärsplan, strategier och värdegrund och anpassa dem till att gälla den egna verksamheten
• Tydliggöra begreppen engagemang och helhetssyn så att alla medarbetare förstår och accepterar att det numera inte räcker med att jobba hårt med egna arbetsuppgifter för att man ska anses vara engagerad på jobbet
• Utveckla struktur och kultur för att stärka den kommunikativa förmågan i de kritiska gränssnitten

Upplägget är ett förslag, hör gärna av dig om du vill diskutera andra möjligheter som passar dig/er.

Omfattning

7 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss