Utveckling av ledningsgrupper

En effektiv, tydlig och samspelt ledningsgrupp skapar förutsättningar för framgångsrika organisationer. Denna utbildning för utveckling av ledningsgrupper bidrar till ökad förståelse om nuläge och stöttar gruppen i utvecklingsaktioner framåt. Utbildningen riktar sig till ledningsgrupper som vill få stöd och verktyg för att nå nästa nivå.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledningsgrupper som har utmaningar internt, står inför en stor förändring eller kanske bara vill tydliggöra roller och ansvarsområden. Genom en gedigen kartläggning och regelbunden uppföljning får ni verktyg att åstadkomma det ni önskar.

Innehåll

Steg 1 – Behovskartläggning Xcellent Ledningsgrupp 180°.

Xcellent ledning 180° genomförs så att samtliga i ledningsgruppen svarar på hur de anser att de ledningsgruppsarbetet fungerar i dagsläget.
Områden som kartläggningen omsluter är:

• Förståelse och samsyn kring uppdrag, mål och LG:s leveranser.
• Arbetsprocesser och planering,
• Kompetens, roller och resurser
• Samarbete, samverkan kommunikation
• Beslutsfattning
• Arbetsklimat
• Affärsmässighet och värdegrund

Steg 2 – Genomförande av utvecklingsinsats genom löpande seminarier enligt överenskommelse. 1-2 dagar / tillfälle.
Exempel på innehåll på första seminariet:

• Återkoppling och slutsatser av Xcellent efter kartläggning
• Fokus på att utveckla och tydliggöra uppdrag för både ledningsgrupp och dess medlemmar, mål och leveranser. Påbörja arbetet med att skapa en lednings- och beslutsprocess samt skapa bättre struktur och förutsättningar för det strategiska arbetet
• Löpande arbete med kommunikation och processdjup för att säkerställa att gruppens samverkan och kultur utvecklas i samma takt som dess struktur

Ledningsgruppen fortsätter med aktiviteter mellan tillfällena för att arbeta med relevanta, aktuella frågor på följande seminarier. Exempel på upplägg vid återkommande löpande seminarier:

• Rapport av arbetet på mellanliggande tid, erfarenheter och slutsatser
• Färdigställande av strukturer i form av processer och arbetsformer
• Förtydligande av gruppmedlemmarnas uppdrag, roller, ansvar och förhållningssätt
• Genomförande av teamkartläggning med hjälp av Belbin Teamskills
• Beslutsfattning
• Kommunikation, samspel och processdjup

Upplägget är ett förslag, hör gärna av dig om du vill diskutera andra möjligheter som passar dig/er.

Kontakt

För mer information kontakta oss