Praktisk stöd i arbetet med OSA (AFS 2015:4)

Målen för OSA enligt AFS 2015:4 är att främja hälsan på arbetsplatsen och öka förmågan att motverka ohälsa. Arbetsgivare ska se till att du som chef eller arbetsledare har kunskap om hur du kan förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling i din arbetsgrupp. Företagsutbildarna har tagit fram utbildningar och stödåtgärder till chef och ledare i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Innehåll


Här är några olika förslag på stöd som Företagsutbildarna kan erbjuda:

• Utbildning för chefer, skyddsombud, personal i vad föreskriften säger

• Kartläggningar av arbetsbelastningen i ett företag eller en arbetsgrupp
o Företagsutbildarna skickar ut ett frågebatteri med fokus på frågeställningarna i OSA
o Företagsutbildarna sammanställer resultatet
o Återkoppling till ledningsgrupp, ledningsfunktion
o Utbildning baserat på resultatet som framkommer i kartläggningen

• Intern BAM-utbildning för att lyfta arbetsmiljökunskaperna på arbetsplatsen, i företaget. 3 dagars utbildning.

• ”Arbetsmiljö för alla” – endagarskurs för att alla anställda. Utbildningen poängterar det viktigaste inom arbetsmiljöområdet. Kan naturligt styras mot den bransch där ni är verksamma.

• Utbildning kring stress, arbetsrelaterad ohälsa.

• Stöd i att få till systematiken i frågorna kring OSA: Policys, rutiner mm

• Konkreta personliga stöd till utsatta chefer eller övrig personal. Coaching, KBT mm.


Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss