Vad är gasfrihetsförklaring?

Vad är gasfrihetsförklaring?

Det kommer vi tillsammans med Jan Nählinder, vårt senaste tillskott av utbildare, reda ut.  Jan som arbetar som riskhanteringskonsult och är utbildad brandingenjör började utbilda redan 1995 gällande tillståndsgivning för arbete i brand- och explosionsfarlig miljö. 

Under årens lopp har han breddat sin kompetens och utbildar idag inom många områden som bl. a är kopplat till tillståndsgivning. Det kan vara föreståndare brandfarlig vara eller övergripande arbetstillstånd för riskfyllda tillfälliga arbeten. Hans specialitet är företagsanpassade spetsutbildningar. Med Jan har vi nu kunnat bredda vårt utbildningsutbud och erbjuder både bas och spets.

Ett av de viktigaste delmomenten i tillståndsgivning för arbete i explosiv atmosfär eller inträde i slutna utrymmen är att göra en gasfrihetsförklaring (gasfriförklaring). Jan var senast hos en av våra största kunder Iggesund paperboard för att genomföra en handledarledd utbildning inom just detta.

Jan svarar och förklarar👇

Om gasfrihetsförklaring

Syftet med gasmätning är att säkerställa att en process är korrekt avställd och sanerad. Det kan också vara en mätning i ett område där någon tryggt ska kunna arbeta med avseende på syrenivå och eventuell närvaro av giftiga- eller explosiva gaser. Man kan säga att det är den sista kontrollen innan ett arbetstillstånd signeras och ett tillfälligt arbete får påbörjas.

Varför är det viktigt med en korrekt gasfrihetsförklaring?

För att undvika olyckor!

Tyvärr har vi i Sverige de senast åren haft två olyckor som var kopplade till slutna utrymmen och som båda slutade med att totalt fyra personer dog. Ett av fallen var i samband med avställning av en vätgascistern då kvävgas användes för sanering och det andra pga. höga halter svavelväte i samband med ett inträde. I båda fallen hade gasmätning och en korrekt gasfrihetsförklaring sannolikt kunnat påverka utgången.

Lagar och krav

Det finns både arbetsmiljöföreskrifter (t ex AFS 2011:19) och föreskrifter kopplade till Lag om brandfarliga och explosiva varor (t ex SRVFS 2003:7) som direkt eller indirekt ställer krav på att en gasfrihetsförklaring skall göras före arbete i vissa miljöer. 

Instrument och utrustning

Idag har nästan alla företag som använder gasmätare någon typ av multivarnare, de har då ofta fyra sensorer (O2, LEL, CO & H2S) och kan även användas som personlig skyddsutrustning om man hänger dem på sig under arbetet. För gasfrihetsförklaring krävs också att man har en pumpenhet så att man kan ansluta en slang för att kunna mäta i lågpunkter utan att själv behöva gå dit.

Gasmätare finns idag av god kvalité till en rimlig kostnad från flera olika leverantörer, det gör att priset aldrig ska kunna utgöra ett hinder för införskaffande.

ATEX och EX-klassning

Alla verksamheter som har någon typ av öppen hantering av brandfarlig vätska med låg flampunkt eller en brandfarlig gas innefattas av ATEX användardirektiv och de svenska föreskrifter som direktivet gett upphov till. I korthet betyder det att man gör en bedömning av var en explosiv atmosfär kan förekomma under normal drift, s.k. klassade område som inte får beträdas hur som helst och där det finns krav på tillståndsgivning vid tillfälliga arbeten. Krav på gasfrihetsförklaring följer då ofta med som ett villkor i tillståndsgivningen. 

Kan du ge exempel på hur man hanterar olika gasnivåer och farliga situationer?

Ett vanligt problem kan vara att man ska kontrollera om det är okej att genomföra t ex en svetsning. När man mäter i en angränsande brunn efter explosiv atmosfär blir det inget utslag på sensorn som mäter brännbar gas, men någon av de andra sensorerna larmar, t ex sensorn för svavelväte. Vid sådana tillfällen kan det vara svårt att dra rätt slutsatser.

 

Om utbildningen

Allmän eller företagsanpassad utbildning?

Vi erbjuder en gasmätningsutbildning som bygger på förståelse för vad man kan mäta utifrån kemiska och fysikaliska förutsättningar, den bygger också på att vi under utbildningen pratar om de ämnen och risker som deltagarna har i sin verksamhet. En homogen grupp med samma skriftliga instruktioner, checklistor, frågeställningar och som dessutom har samma typ av gasmätare är därmed att föredra.

Vilka typer av gaser och faror behandlar utbildningen Gasmätning och gasfrihetsförklaring?

Fokus ligger på explosiv atmosfär och slutna utrymmen, dvs brännbar gas respektive syre i luften, men vissa giftiga gaser behandlas också, t ex svavelväte (H2S) och kolmonoxid (CO).

Vilka praktiska övningar ingår i utbildningen?

   • Handhavande av eget instrument; hur startar man, hur kontrollerar man att pumpen fungerar, etc
   • BUMP-test och egen kalibrering (om företaget har denna utrustning)
   • Enkel kalibreringsövning för att få en uppfattning om gasmätarens känslighet
   • Mätningar ute i företagets verksamhet, omfattningen är beroende på företag och dess möjlighet att ha en grupp ute i verksamheten

  Grundläggande principer för gasmätning
  • Förståelse för sin process och verksamhet.
  • Kunskap om vad som går att mäta och var det är troligast att avvikelser går att upptäcka.
  • Ca 90% av gasmätning är förberedelse.
  • Att förstå sin gasmätare och att kunna tolka mätresultat.
   

  Vanligaste fallgroparna inom gasfrihetsförklaring

  • Att mäta för snabbt och på fel ställen, dvs förberedelserna inför mätningen är inte gjorda och man har inte tålamod att stå tillräckligt länge vid de mätpunkter som man har beslutat sig för.
  • Mätning genomförs på produkt som inte är detekterbar, t ex på grund av omgivningstemperatur och/eller för hög flampunkt. Farlig atmosfär kan dock snabbt uppkomma efter uppvärmning pga. väderförändring eller ändrad arbetsmetod. 
  • Den största fallgropen är kanske annars att man inte alls mäter och bara litar på sin näsa.
  Se fler spetsutbildningar inom riskhantering och tillståndsgivning

  Detta är uppdragsutbildningar och finns inte i vårt öppna utbud. Kontakta oss för offert och mer information.

  • Tillståndsgivning för arbete i explosionsfarlig miljö
  • Arbetstillstånd och säker avställning
  • Rationell riskhantering
  • Riskanalys
  • Seveso
  • Processäkerhetens grundregler
  • Föreståndare brandfarlig vara

  Dela denna nyhet via:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  E-post